در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۲۴/۱/۸۶  در محل هیئت شطرنج استان برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور            ۲-یوسفی            ۳-جعفرزاده