در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۳۱/۱/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور             ۲- یوسفی            ۳- راضیان