به اطلاع کلیه شطرنجبازان و علاقمندان به شطرنج می رساند یکدوره  کلاسهای آموزشی از تاریخ ١١/۴/٨٩ الی ٢٠/۴/٨٩ توسط استاد بین االمللی شطرنج و مربی تیم ملی ایران ، ویرجینیوس گراب لیاس کاس اهل لیتوانی در محل هیئت شطرنج استان برگزار می گردد. علاقمندان جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ١٠/۴/٨٩  به محل هیئت شطرنج استان مراجعه نمایند.اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.