در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۷/۲/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور          ۲- قدیمی         ۳- یوسفی