در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۱۴/۲/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان          ۲- رضاپور         ۳- یوسفی