در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۲۱/۲/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱-  راضیان       ۲- برات        ۳- رضاپور