در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۲۸/۲/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان              ۲- قلی زاده                ۳- یوسفی