در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۴/۳/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان            ۲- یوسفی             ۳- رضاپور