در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۱۱/۳/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان           ۲- رضاپور                 ۳- قدیمی