در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۱۸/۳/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان             ۲- ناصری                 ۳- طیبی