در این مسابقه که در تاریخ ۲۵/۳/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان                ۲- یوسفی                     ۳- قد یمی