در مسابقه هفتگی که در تاریخ 11/12/85 در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

1- یوسفی   2- رضاپور  3- بازخانه ای