در این مسابقه که در تاریخ ۱/۴/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان              ۲- رضاپور               ۳- رضائی