در این مسابقه که در تاریخ ۸/۴/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- علی قدیمی             ۲- ساسان راضیان             ۳- سعید یوسفی