در این مسابقه که در تاریخ ۲۲/۴/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- درخشانی           ۲- یوسفی             ۳- راضیان