دور چهارم نبرد موتورهای شطرنج به پایان رسید.

در مهمترین دیدارها hiarcs 14 با ریتینگ 2990 در مقابل naum 4.2 با ریتینگ 2981  به تساوی رسید.

برد shredder 12 با ریتینگ 2940 در برابر octochess با ریتینگ 2678.

تساوی stockfish 4 با ریتینگ 3100 در مقابل gull 2.2 با ریتینگ 3062.

نتایج غیر منتظره دور چهارم :

برد firefly 2.6 با ریتینگ 2208 در برابر bugchess21.9 با ریتینگ 2737.(برد در 10 حرکت در وضعیتی مساوی)؟؟؟؟؟؟؟؟

برد the baron 3.35a با ریتینگ 2585 در برابر crafty 23.6 با ریتینگ 2756.

تساوی junior 13.3 با ریتینگ 2909 در مقابل houdini 3 با ریتینگ 3157.

تساوی tomado 4.88 با ریتینگ 2831 دربرابر rybka 4.1 با ریتینگ 3095.

فایل بازیهای دور اول و دوم و سوم و چهارم را از اینجا دریافت کنید.

 

سایت مشاهده بازیها

 منتظر نتایج دور پنجم باشید.