در این مسابقه که در تاریخ ۵/۵/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- ساسان راضیان              ۲- سعید یوسفی                 ۳- علی قدیمی