در این مسابقه که در تاریخ ۱۲/۵/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- سعید یوسفی           ۲- ساسان راضیان           ۳- خسرو برات