در این مسابقه که در تاریخ۲/۶/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- سعید یوسفی              ۲- ساسان راضیان