در این مسابقه که در تاریخ ۹/۶/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- علی قدیمی             ۲- ساسان راضیان               ۳- سعید یوسفی