در این مسابقه که در تاریخ ۱۶/۶/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- علی قدیمی             ۲- ساسان راضیان               ۳- سعید یوسفی