1- راههای یادگیری بهتر شطرنج

2- شطرنج در مدارس آمریکا

3- چگونگی محاسبه تاکتیکها توسط استاد بزرگ - بخش اول

4 - چگونگی محاسبه تاکتیکها توسط استاد بزرگ - بخش دوم

 منبع: سایت شطرنج واریانت