در این مسابقه که در تاریخ ۶/۷/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان               ۲- رضاپور                    ۳- قلی زاده