در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۵  در محل هیئت شطرنج استان برگزارشد نتایج زیر بدست آمد:

۱- یوسفی    ۲- اسلامی   ۳- رضاپور