در این مسابقه که در تاریخ ۱۱/۸/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور           ۲- راضیان            ۳- یوسفی