در این مسابقه که در تاریخ ۱۸/۸/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور                  ۲- یوسفی             ۳- پهلوانلو