در این مسابقه که در تاریخ ۲۵/۸/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- یوسفی             ۲- جعفر زاده              ۳- زادش