جملات زیبا گیله مرد

 بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده ...

نتیجه گیری با خودتان.