در این مسابقه که در تاریخ ۹/۹/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- یوسفی                ۲- خسرو برات                  ۳- قلی زاده