در این مسابقه که در تاریخ ۱۶/۹/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان          ۲- یوسفی           ۳- زادش