در این مسابقه که در تاریخ ۲۳/۹/۸۶در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- راضیان          ۲- رضاپور           ۳- یوسفی