در این مسابقه که در تاریخ  ۱۴/۱۰/۸۶ در ۷ دور در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- عباس رضاپور        ۵/۶   امتیاز

۲- سعید یوسفی        ۵   امتیاز

۳- علی قدیمی          ۵   امتیاز