در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۵ در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱-راضیان         ۲- یوسفی         ۳-ناصری