در این مسابقه که در تاریخ 3/12/۸۶ در ۶ دور در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

1-عباس رضاپور                5/5  امتیاز

2- سعید یوسفی               5   امتیاز

3- رشیدی                       4   امتیاز