در مسابقات هفتگی که در تاریخ ۳/۱/۸۶  در محل هیئت شطرنج استان برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

۱- قدیمی         ۲- راضیان          ۳- یوسفی