در این مسابقه که در تاریخ ٨٧/١٠/۶ در ۶ دور در محل باشگاه مخابرات  برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

١-راضیان              ٢- یوسغی           ٣- قلی زاده