در این مسابقه که در تاریخ٨٧/١١/۴ در ۵ دور در محل باشگاه مخابرات استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

١- یوسفی        ۴/۵  امتیاز

٢- رضاپور           ۴  امتیاز

٣- قدیمی           ٣  امتیاز