در این مسابقه که در تاریخ٨٧/١١/١١ در ۵ دور در محل باشگاه مخابرات استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

١-راضیان     4/5  امتیاز

2- رضاپور       4  امتیاز

3- یوسفی      3  امتیاز