در این مسابقه که در تاریخ٨٧/١٢/٩ در ۶ دور در محل باشگاه مخابرات استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

١- یوسفی               ۵   امتیاز

٢- رضاپور                 ۵/۴ امتیاز

٣- قدیمی                ۵/۴ امتیاز