در مسابقات شطرنج شیروان نتایج  زیر حاصل شد:

نفر اول :  رضاپور از بجنورد

نفر دوم :   اسلامی مقدم از شیروان

نفر سوم: حسن زاده از شیروان

با تشکر فراوان از کادر هیئت شطرنج شیروان بخاطر برگزاری خوب مسابقات