آئین نامه مسابقات فوق را می توانید در اینجا ببینید.