در مسابقات هفتگی که در تاریخ ۱۰/۱/۸۶  در محل هیئت شطرنج استان برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور      ۲- انفرادی       ۳-قدیمی