بدینوسیله به کلیه علاقمندان به شطرنج می رساند در تاریخ ٣/٣/٨٩ یکدوره مسابقه شطرنج در سطح شهرستان بجنورد برگزار می شود.علااقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به هیات شطرنج استان مراجعه کنند.