مگنوس کارلسن با درجه ی 2813 شماره یک جهان

احسان قائم مقامی با درجه 2575 شماره یک ایران

             رده بندی کشور های جهان

             رده بندی 100 بازیکن برتر جهان

             رده بندی 100 بازیکن برتر ایران

             جستجوی نام بازیکن یا درجه