در مسابقه هفتگی که در تاریخ ۱۷/۱/۸۶  در محل هیئت شطرنج استان برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

۱- یوسفی          ۲-یادگارزاده           ۳-طیبی