مرتضی محجوب قهرمان جدول استاد یزرگی!

 tiviakov  سوم شد.!!!

نتایج نهائی را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.