پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

هدفیابی در شطرنج

ابهام درهدف سعی کنیدهیچگاه دراهداف خوددچارسردگمی وابهام نشوید.میدان شطرنج  ومسابقات آن رابه عنوان نمونه ای ازعرصه های زندگی تصورکنید. انسان جدی درهمه ی کارهایش جدی است،اما انسان ابهامگرا،افت وخیززیادی دارد.برای یکبار هم که شده،خودرادرمعرض قراردهیدوببینید درکاری که برایتان مهم است،چقدرجدی هستید.روشنی وارزشمندی هدف،مستلزم جدی بودن است.اگردراهداف وانگیزه هایتان دچارشک وابهام میشویدبه احتمال زیاداهدافتان بیش ازآنکه درونیباشندبه عوامل بیرونی بستگی دارند. به عبارت ساده تر،به جای آنکه ازخود شطرنج  و یادگیری آن لذت ببرید،بیشتربه خاطرعواملی چون،جایزه وپاداش،جلب رضایت والدین و اطرافیان،گرفتن مدال ,مدرک وغیره فعالیت میکنید.این عوامل بدنیستند وتا حدی هم وجودشان لازم است ولی تاثیرآنها،هیچگاه به پای انگیزه های درونی نمی رسد.   کلید   هیچگاه به خودتان اجازه ندهیدبا اهداف مبهم حرکت کنید.اهداف روشن منطقی،چراغ راه هستند.   رضایت به حداقل بعضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

سن شروع شطرنج؟

همفری بوگارت در13سالگی وازیک خلبان آموخت . بولسلاوسکی در9سالگی وازیک مهندس این بازی را فراگرفت . میخائیل بوتوینیک در12سالگی واحتمالاًازطریق اقوام. دلابوردونایس در19سالگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 317 بازدید

ویتالی سشکوفسکی - به همراه خاطرات استاد مرادی از ایشان

  ویتــــــالی بــــــزرگ هم رفتخاطرات استاد مرادی از ایشان  استاد بزرگ "ویتالی سشکوفسکی" یکی از سرشناس ترین مربیان شطرنج دنیا بود که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید