5 درس برای یادگیری از آخر بازیهای مگنوس کارلسن

Example 2. Magnus Carlsen - Viswanathan Anand, Linares 2008

ما چه میتوانیم از این آخر باز یاد بگیریم:

1- در آخر بازی رخ و پیاده در برابر فیل و پیاده ، طرف حمله کننده به تعویض رخ با فیل و پیاده نیاز دارد.در صورتیکه طرف مدافع بایستی از این تعویض جلوگیری کند.

2- برای حمله با شاه و رخ ، شاه حریف میبایست از کنار پیاده رانده شود.

3- ترکیبهای ماتی و چنگال یا آچمزی میتواند برای اهدافمان استفاده شود.

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Example 3. Viswanathan Anand - Magnus Carlsen, World Chess Championship 2013, Round 6

ما چه میتوانیم از این آخر باز یاد بگیریم:

1- اگر شما در آخر بازی رخ یک پیاده بیشتر یا کمتر دارید ، به این معنی نیست که شما برنده یا بازنده میشوید. شما برای تبدیل به یک برتری یا به نجات بازی ، به بازی خیلی دقیقی نیاز دارید.

2- اگر شما در یک جناح از بازی ، اکثریت پیاده ای دارید شما بایستی در آن جناح ، بازی فعالی انجام دهید.

3- پیاده های حریف را در آخر بازی رخ بطور اتوماتیک نگیرید.ابتدا فکر کنید مگر آنها یک تهدید واقعی باشند و یا شاید بتوانند برای پوشش شاه شما از کیشهای رخ استفاده شوند.

              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اجازه بدهید 5 درسی که ما از این آخر بازیها مطالعه کردیم را خلاصه کنیم:

1- همیشه همگام انتخاب بین داشتن یک وزیر و یا دو رخ در آخر بازی ، فکر کنید.وزیر اغلب در پوزیسیونهای باز قویتر است . میتواند به شاه حریف کیش بدهد و ماتریال ( پیاده و سوار) بگیرد.رخ هنگامی که شاه پوشش داده شده است قویتر است.چون میتوانند با پشتیبانی همدیگر ،برای ارتقاء پیاده یا حمله پیاده ه ای که وزیر نمیتواند محافظت کند ،کار کنند.

2-در آخر بازیهائی که پیاده نزدیک خانه ارتقاء است ، اولویت اصلی شما در خیلی از آخر بازیها ، ارتقاء پیاده است.شما باید همیشه درباره این احتمال قدرتمند ( ارتقاء پیاده) فکر کنید.آنهافضائی را از سوار های حریف میگیرد و تحرک آنها را محدود میکند.

3- در آخر بازی رخ+پیاده در برابر فیل+پیاده ، طرف حمله کننده نیازمند تعویض رخ با فیل و پیاده است.طرف مدافع بایستی جلوی این تعویض را بگیرد.

4- در آخر بازی رخ ، از کیشهای رخ آگاه باشید. آن چیزی که باعث تساوی میشود ، این است(کیشهای رخ).نگه داشتن تعدادی از پیاده های حریف در صفحه ، ممکن است ایده خوبی باشد برای پوشش دادن شاه خودتان در برابر کیش ها.

5- اگر شما در یک جناح از صفحه اکثریت پیاده های دارید ، باید پیاده رونده ایجاد کنید و یا آنرا وزیر کنید و یا آنرا بدهید و تمام پیاده ها را در طرف دیگر صفحه بگیرید.

                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نویسنده: Yury Markushin

ترجمه: سعید یوسفی

/ 0 نظر / 79 بازدید