حل معمای شماره 3

با تشکر از کلیه علاقمندان ، به تمامی جوابهای رسیده رسیدگی و برنده نهائی مشخص گردید:

برنده معمای شماره 3 : آقای ایرج روزدار

ضمن تشکر از آقای روزدار ، یکی از راه حلها بشرح زیر میباشد:

/ 0 نظر / 22 بازدید